Переход К 38х 4- 32х 4 ст.12Х18Н10Т(Р)

УТ000011832
553,20
р.
Переход К 38х 4- 32х 4 ст.12Х18Н10Т(Р)