Переход К 108х 4- 57х 4 ст.12Х18Н10Т(Р)

УТ000011841
1994,40
р.
Переход К 108х 4- 57х 4 ст.12Х18Н10Т(Р)