Переход К 76х 3,5- 38х 3 ст.12Х18Н10Т

УТ000012152
Переход К 76х 3,5- 38х 3 ст.12Х18Н10Т